بایگانی برچسب ها: قهرمان

ادبیات کهن: نام دارترین پهلوان، نام جوترین قهرمان

عنوان: ادبیات کهن: نام دارترین پهلوان، نام جوترین قهرمان نویسنده: مریم بیدمشکی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مشهد تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ رشد، آموزش زبان و ادب فارسی، شمارۀ چهارم، تابستان ۱۳۹۰ چکیده مقاله: در میان شخصیت‌های شاهنامه، شاید آن که […]

دگردیسی های قهرمان در شاهنامه

عنوان: دگردیسی های قهرمان در شاهنامه نویسند‌ه: مصیّب اشکی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و مدرس دانشگاه پیام نور تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشکدۀ ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال پنجم، شماره ۱۴، بهار ۱۳۹۲ چکیده مقاله: اسطوره […]

تحلیل و بررسی شخصیّت سیاوش در شاهنامه براساس نظریّه ماکس وبر درباره رهبر آرمانی (کاریزماتیک)

عنوان: تحلیل و بررسی شخصیّت سیاوش در شاهنامه براساس نظریّه ماکس وبر درباره رهبر آرمانی (کاریزماتیک) نویسنده: رقیه صدرایی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلانمی واحد علوم و تحقیقات تهران تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال دوازدهم، شمارۀ دوم، پائیز و زمستان ۱۳۹۵، صفحه […]