بایگانی برچسب ها: قرآن

بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه با قرآن و حدیث

عنوان:  بررسی تطبیقی سخنان بوزرجمهر در شاهنامه با قرآن و حدیث نویسندگان: دکتر سید حسین فاطمی / احسان قبول سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۸۷ منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوشصت و پنج، تابستان ۱۳۸۸ چکیده […]