بایگانی برچسب ها: قبله مسلمین

مکه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مکه نام فعلی مکان جغرافیایی :  مکه کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مکه از این شهر مهم جهان اسلام و قبله مسلمین اولین بار در داستان گشتاسپ با ارجاسپ بدین سبب نام برده شده که دقیقی معبد نوبهار بلخ را به مکه تشبیه […]