بایگانی برچسب ها: قباد ساسانی

هیتال

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هیتال نام فعلی مکان جغرافیایی :  حدود کشور تاجیکستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  هپتال شرح مکان جغرافیایی: هیتال که اعراب آن را هفطال و هیطل خوانده و نوشته اند سرزمین قوم نیمه ایرانی – نیمه ترک هپتال یا هپتالی بوده که از هونهای سفید بوده اند. […]

حلوان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حلوان نام فعلی مکان جغرافیایی : در مسیر سرپل ذهاب به قصر شیرین نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: حلوان (نیز اران) در شاهنامه یک بار گفته شده که نام آغازین حلوان همان اران و ساخته قباد ساسانی بوده است از اهواز تا پارس یک […]

اران

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اَران نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر ارگان کنار شهر بهبهان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: آرج / آرجان شرح مکان جغرافیایی: اران/ اَرج/ آَرجان بنا بر دو بیت زیر نام پیشین شهر حلوان است. شاید هم ارجان است که ساخت آن را به قباد ساسانی […]

فارقین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : فارقین نام فعلی مکان جغرافیایی:  در شرق شهر دیاربکر کشور ترکیه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: فارقین: یکی از شهرهای روم بوده است. در زمان قباد ساسانی، پس از استحکام حکومت و حمله او به روم، مردم این شهر و شهر دیگری به نام […]