بایگانی برچسب ها: قباد به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – قباد برادر قارن

کس از نامدارانش پاسخ نداد – مگر پیرگشته دلاور قباد نام : قباد مرگ قباد : بدست بارمان تورانی در نبرد اول نوذر و افراسیاب دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار : تبار پدری به کاوه آهنگر می رسد لقب های قباد : قباد پیر ملیت : […]

شخصیت های شاهنامه – قباد

بر تخت بنشست فرخ قباد – کلاه بزرگی به سر برنهاد نام : قباد نام قباد صورت اوستایی : نام او کوات با فتحهٔ اول است و بر این اساس، نام او در فارسی، قَباد با فتحهٔ اول است و تلفظ قُباد با ضمه، غلطی مصطلح در افواه غیرمتخصصان در دهه‌های اخیر است دوره شاهنامه ای پیشین […]