بایگانی برچسب ها: قالب های نیایش

نیایش در شاهنامه

عنوان: نیایش در شاهنامه نویسنده: علی پورامن سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی مدرس دانشگاه پیام نور تالش و دبیر دبیرستانهای تالش تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: مجلۀ رشد زبان و ادب فارسی،دورۀ بیست و سوم، شمارۀ نودو سه، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: قصد اصلی در این تحقیق، کالبد […]