بایگانی برچسب ها: قادسی

مکه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مکه نام فعلی مکان جغرافیایی :  مکه کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: مکه از این شهر مهم جهان اسلام و قبله مسلمین اولین بار در داستان گشتاسپ با ارجاسپ بدین سبب نام برده شده که دقیقی معبد نوبهار بلخ را به مکه تشبیه […]

قادسی

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : قادسی نام فعلی مکان جغرافیایی :  استان قادسیه در عراق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  قادسیه شرح مکان جغرافیایی: غرض از قادسی شاهنامه همان قادسیه مشهور واقع در پنج فرسنگی غرب کوفه است که در آن سپاه ایران به سرداری رستم هرمزان از سپاه تازیان به سرداری […]