بایگانی برچسب ها: فیروز

چرا سخنی از فیروز، فرزند یزدگرد سوم در شاهنامه نیست؟

عنوان: چرا سخنی از فیروز، فرزند یزدگرد سوم در شاهنامه نیست؟ نویسند‌ه: دکتر داریوش اکبرزاده سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دانشیار پژوهشگاه میراث فرهنگی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۴ هجری شمسی منبع: مجلۀ مطالعات ایرانی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال چهاردهم، شمارۀ بیست و هشتم، پائیز و زمستان ۱۳۹۴ چکیده مقاله: شاهنامه […]