بایگانی برچسب ها: فهرست تیپ های بین المللی قصه ها

روایت های شفاهی داستان گشتاسب در شاهنامه فردوسی (روایت های ایرانی و غیر ایرانی)

عنوان: روایت های شفاهی داستان گشتاسب در شاهنامه فردوسی (روایت های ایرانی و غیر ایرانی) نویسند‌ه: پگاه خدیش سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، موسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: پژوهشنامۀ ادب حماسی، سال نهم، شمارۀ پانزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۲، […]