بایگانی برچسب ها: فنون رزمی

آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی

عنوان:   آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی نویسندگان: سلمان ساکت / دکتر محمد جعفر یاحقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد / استاد دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸ منبع: فصلنامۀ علمی پژوهشی کاوش‌نامه، سال یازدهم، شمارۀ بیست، سال ۱۳۸۹ چکیده مقاله: دوره ساسانی […]