بایگانی برچسب ها: فضیلت گرایی

مقایسه آموزه های اخلاقی شاهنامه فردوسی و مهابهاراتا

عنوان: مقایسه آموزه های اخلاقی شاهنامه فردوسی و مهابهاراتا نویسند’گان: سیده فاطمه زارع حسینی / مجتبی زروانی / قربان علمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری دانشگاه تهران / دانشیار دانشگاه تهران / دانشیار دانشگاه تهران تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ ادیان و عرفان سال چهل و پنجم، شمارۀ یکم، بهار و تابستان […]