بایگانی برچسب ها: فر کیانی

تحلیل انسان شناختی اسطورۀ فر و کارکرد های آن در شاهنامۀ فردوسی و اساطیر ایران

عنوان: تحلیل انسان شناختی اسطورۀ فر و کارکرد های آن در شاهنامۀ فردوسی و اساطیر ایران نویسنده: دکتر فرزاد قائمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد یار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی شمارۀ صدو هفتادو چهار، پائیز ۱۳۹۰ چکیده مقاله: فر در شاهنامه، […]