بایگانی برچسب ها: فریغ

اوریغ

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه: اوریغ نام فعلی مکان جغرافیایی: اورفه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: وریغ، فریغ شرح مکان جغرافیایی: اوریغ یا وریع نام شهری مسیحی نشین در مرز روم با ایران بود که خسروپرویز هنگام گریز از پیش بهرام چوبین و رفتن به روم زمانی در آن شهر ماند، تا سپاه […]