بایگانی برچسب ها: فرهنگ

فرهنگ و آیین های آموزش و پرورش ساسانیان در شاهنامه

عنوان: فرهنگ و آیین های آموزش و پرورش ساسانیان در شاهنامه نویسنده: مریم نظامی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ منبع: مجلۀ حافظ، شمارۀ هفتادو پنج، آبان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: از فرهنگ‌ها و آیین‌های آموزش و پرورش ساسانیان که در شاهنامه بروز پیدا کرده است. می توان به […]

خویشکاری های موبدان در شاهنامه

عنوان:  خویشکاری های موبدان در شاهنامه نویسندگان: اکبرشامیان سماروکلاتی / زهرا دلپذیر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار دانشگاه بیرجند /  کارشناس ارشد ادبیات فارسی دانشگاه بیرجند تاریخ نگارش: تابستان  ۱۳۸۹ منبع: دوفصلنامۀ زبان و ادبیات فارسی، سال هیجدهم، شمارۀ شصت و نه، پائیز ۱۳۸۹ چکیده مقاله: در ایران باستان موبدان همواره یکی از مقامات برجستۀ جامعه به […]