بایگانی برچسب ها: فرهنگ های فارسی

«کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه ای در شاهنامه

عنوان: «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه ای در شاهنامه نویسنده: فرزام حقیقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدو هفتادو نه، زمستان ۱۳۹۱ چکیده مقاله: در داستان«یزدگرد شهریار»شاهنامه از نوعی کافور به […]