بایگانی برچسب ها: فرنگیس به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – فرنگیس

فرنگیس مهتر ز خوبان اوی – نبینی به گیتی چنان موی و روی نام : فرنگیس نام های دیگر : فری گیس دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به پشنگ و زادشم می رسد لقب های فرنگیس : شاهزاده توران زمین ملیت : تورانی وابستگان : […]