بایگانی برچسب ها: فرمول های اسم صفت هنر

فرمول های اسم-صفت هنری در شاهنامه فردوسی میراثی از سروده های شفاهی در خداینامه پهلوی

عنوان: فرمول های اسم-صفت هنری در شاهنامه فردوسی میراثی از سروده های شفاهی در خداینامه پهلوی نویسند‌گان: سید علی محمودی لاریجانی / دکتر محمد فشارکی / دکتر محبوبه خراسانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد / استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه […]