بایگانی برچسب ها: فرطوس

شخصیت های شاهنامه – فرطوس مهندس رومی

نام : فرطوس دوره شاهنامه ای پیشین : تاریخی دوره شاهنامه ای جدید : ساسانیان ملیت : رومی توضیحات شخصیت : نام مهندسی رومی در زمان خسروپرویز پادشاه ساسانی

شخصیت های شاهنامه – فرطوس

 سر سرفرازان و فرطوس نام – برآرد ز گودرز و از طوس کام نام : فرطوس ملیت : تورانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان توضیحات شخصیت : مبارزی است از لشکر افراسیاب و ضابط چغان بوده که موضعی است از ترکستان. لیست اشعار : داستان کاموس کشانی داستان خاقان […]