بایگانی برچسب ها: فرشیدورد

دشت دغوی

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دشت دغوی نام فعلی مکان جغرافیایی:  منظقه ای حواشی رود شهد، هریرود کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه : شرح مکان جغرافیایی : نام این دشت در شاهنامه دو بار آمده است. اولین بار در داستان سیاوش گوید یک روز طوس و گیو و گودرز و چند […]

شخصیت های شاهنامه – فرشیدورد پسر ویسه

به نزدیک لهاک و فرشیدورد – سراسر سخنها همه یاد کرد نام : فرشیدورد محل مرگ : نبرد دوازده رخ بدست گستهم دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به ویسگان می رسد ملیت : تورانی وابستگان : پدر فرشیدورد : ویسه برادران فرشیدورد : پیران، هومان، بارمان، […]

شخصیت های شاهنامه – فرشیدورد

برادرش را خواند فرشیدورد – سپاهی برون کرد مردان مرد نام : فرشیدورد محل تولد فرشیدورد : بلخ محل مرگ فرشیدورد : نبرد با ارجاسپ تورانی دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به لهراسپ می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر فرشیدورد : گشتاسپ برادران فرشیدورد […]