بایگانی برچسب ها: فرستاده

گزینش، پذیرش و ویژگی های فرستاده (سفیر) در شاهنامه فردوسی

عنوان: گزینش، پذیرش و ویژگی های فرستاده (سفیر) در شاهنامه فردوسی نویسند‌گان: محمد بیگدلو / فریده وجدانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه ارومیه / استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زنجان تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۳ هجری شمسی  منبع: فصلنامۀ علمی-پژوهشی«پژوهش زبان و ادبیات فارسی» شمارۀ سی و دوم، بهار […]