بایگانی برچسب ها: فرزندخواندگی

«سرپرستی» و «فرزندخواندگی» در شاهنامه فردوسی با استناد بر کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)

عنوان: «سرپرستی» و «فرزندخواندگی» در شاهنامه فردوسی با استناد بر کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) نویسند‌گان: سمیه ارشادی / احمد ذاکری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج / دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج تاریخ نگارش : تابستان ۱۳۹۶ هجری شمسی […]