بایگانی برچسب ها: فردوسی نامه

دیو در روایت های شفاهی / مردمی شاه نامه

عنوان: دیو در روایت های شفاهی / مردمی شاه نامه نویسنده: دکتر رضا غفوری سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حضرت نرجس خاتون رفسنجان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۲ هجری شمسی  منبع: نشریۀ ادب و زبان، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال هفدهم، شمارۀ سی و پنج، […]