بایگانی برچسب ها: فردوسی خوانی

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و هفتاد و هفتم – داستان پادشاهی یزدگرد سوم

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و هفتاد و هفتم – داستان پادشاهی یزدگرد سوم پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و هفتاد و ششم – داستان پادشاهی‌ها از شیروی تا فرخ‌زاد

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و هفتاد و ششم – داستان پادشاهی‌ها از شیروی تا فرخ‌زاد پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و هفتاد و پنجم – داستان مرگ خسروپرویز

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و هفتاد و پنجم – داستان مرگ خسروپرویز پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و هفتاد و چهارم – داستان سرنگونی خسروپرویز

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و هفتاد و چهارم – داستان سرنگونی خسروپرویز پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و هفتاد و سوم – داستان ایوان مداین

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و هفتاد و سوم – داستان ایوان مداین پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و هفتاد و دوم – داستان خسرو و شیرین

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و هفتاد و دوم – داستان خسرو و شیرین پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و هفتاد و یکم – داستان بازگشت گردیه به ایران

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و هفتاد و یکم – داستان بازگشت گردیه به ایران پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و هفتادم – داستان کشتن بهرام چوبین

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و هفتادم – داستان کشتن بهرام چوبین پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان تحصیلات […]

فردوسی‌خوانی- قسمت صد و شصت و نهم – داستان بهرام چوبین و خاقان

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و شصت و نهم – داستان بهرام چوبین و خاقان پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و شصت و هشتم – داستان فرار بهرام چوبین

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و شصت و هشتم – داستان فرار بهرام چوبین پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و شصت و هفتم – داستان نبرد دوم خسروپرویز با بهرام چوبین

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و شصت و هفتم – داستان نبرد دوم خسروپرویز با بهرام چوبین پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و شصت و ششم – داستان طلسم رومیان

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و شصت و ششم – داستان طلسم رومیان پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و شصت و پنجم – داستان رسیدن خسروپرویز به روم

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و شصت و پنجم – داستان رسیدن خسروپرویز به روم پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و شصت و چهارم – داستان پادشاهی بهرام چوبین

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و شصت و چهارم – داستان پادشاهی بهرام چوبین پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و شصت و سوم – داستان نبرد بهرام چوبین با خسروپرویز

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و شصت و سوم – داستان نبرد بهرام چوبین با خسروپرویز پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و شصت و دوم – داستان مذاکرات بهرام چوبین و خسروپرویز

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و شصت و دوم – داستان مذاکرات بهرام چوبین و خسروپرویز پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و شصت و یکم – شروع داستان پادشاهی خسروپرویز

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و شصت و یکم – شروع داستان پادشاهی خسروپرویز پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و شصتم – داستان رایزنی بهرام چوبین با سرداران

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و شصتم – داستان رایزنی بهرام چوبین با سرداران پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و پنجاه و نهم – داستان شورش بهرام چوبین

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و پنجاه و نهم – داستان شورش بهرام چوبین پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و پنجاه و هشتم – داستان نبرد بهرام چوبین با پرموده

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و پنجاه و هشتم – داستان نبرد بهرام چوبین با پرموده پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و پنجاه و هفتم – داستان نبرد بهرام چوبین و ساوه‌شاه

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و پنجاه و هفتم – داستان نبرد بهرام چوبین و ساوه‌شاه پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و پنجاه و ششم – داستان رفتن بهرام چوبین به نبرد ساوه‌شاه

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و پنجاه و ششم – داستان رفتن بهرام چوبین به نبرد ساوه‌شاه پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و پنجاه و پنجم – داستان هجوم ساوه‌شاه به ایران

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و پنجاه و پنجم – داستان هجوم ساوه‌شاه به ایران پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و پنجاه و چهارم – شروع داستان پادشاهی هرمزد

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و پنجاه و چهارم – شروع داستان پادشاهی هرمزد پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و پنجاه و سوم – داستان نبرد انوشیروان با روم

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و پنجاه و سوم – داستان نبرد انوشیروان با روم پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و پنجاه و دوم – داستان نامه‌ی نوشین‌روان به هرمزد

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و پنجاه و دوم – داستان نامه‌ی نوشین‌روان به هرمزد پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صدو پنجاه و یکم – داستان خشم گرفتن نوشین‌روان بر بوزرجمهر

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صدو پنجاه و یکم – داستان خشم گرفتن نوشین‌روان بر بوزرجمهر پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و پنجاهم – پایان داستان طلخند و گو

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و پنجاهم – پایان داستان طلخند و گو پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. ایشان […]

فردوسی‌‎خوانی – قسمت صد و چهل و نهم – شروع داستان طلخند و گو

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و چهل و نهم – شروع داستان طلخند و گو پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می […]

فردوسی‌خوانی – قسمت صد و چهل و هشتم – داستان شطرنج و نرد

موضوع پادکست فردوسی خوانی : قسمت صد و چهل و هشتم – داستان شطرنج و نرد پادکست فردوسی خوانی همانگونه که از اسم آن پیداست پادکستی است که به خواندن از روی کتاب شاهنامه – تصحیح استاد خالقی مطلق می پردازد. در فردوسی خوانی شما داستان های شاهنامه را با صدای امیر خادم می شنوید. […]
عنوان ۱ از ۶۱۲۳۴۵ » ...آخر »