بایگانی برچسب ها: فرانک مادر فریدون

جادوستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جادوستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  عموما سرزمین هندوستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: جادوستان در شاهنامه عموماً ،هند خصوصاً نواحی افسانه ای و موحش ،آن جادوستان خوانده شده اما در داستان ضحاک قلمرو تحت حکومت او هم یک بار از قول مادر فریدون […]