بایگانی برچسب ها: فارس

پارس

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  پارس نام فعلی مکان جغرافیایی :  استان فارس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: پارس که یکی از ولایت های مهم ایران و مرکز حکومت با شوکت هخامنشیان بوده نام خود را به قوم و ملت ایرانی و حتی به زبان ایشان بخشیده است. شهرهای […]