بایگانی برچسب ها: غزنین (شاهنامه)

غزنین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : غزنین نام فعلی مکان جغرافیایی :   حوالی شهر غزنی در افغانستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: غزنین: این شهر مرکز ولایت زاولستان بوده که به خاندان رستم، از سام و زال تا فرامرز پسر رستم، تعلق داشته است. بدین سبب، نام زاولستان بیشتر […]