بایگانی برچسب ها: غزنویان

غزنین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : غزنین نام فعلی مکان جغرافیایی :   حوالی شهر غزنی در افغانستان کنونی نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: غزنین: این شهر مرکز ولایت زاولستان بوده که به خاندان رستم، از سام و زال تا فرامرز پسر رستم، تعلق داشته است. بدین سبب، نام زاولستان بیشتر […]

دهستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : دِهِستان نام فعلی مکان جغرافیایی:  آخُره در استان بالکان ترکمنستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  دَهِستان، شهر وَبر شرح مکان جغرافیایی: دهستان: خرده ولایتی بوده است بر سر راه گرگان به خوارزم در حاشیه بیابان قراقوم با سابقه چندهزارساله که در قرون آغازین اسلامی دارای قصبه یا […]