بایگانی برچسب ها: غرب

باختر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باختر نام فعلی مکان جغرافیایی :  نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: باختر جهت جغرافیایی است که در شاهنامه برخی مواقع به معنای غرب و در برخی از مواقع به خصوص اوایل شاهنامه به معنای شرق است.