بایگانی برچسب ها: عینی و رفتاری

بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار

عنوان: بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار نویسندگان: میلاد جعفرپور / دکتر مهیار علوی مقدم سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار / استادیار گروه  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد تربیت معلم سبزوار تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ منبع: فصلنامۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، […]