بایگانی برچسب ها: عناصر داستان

بررسی برخی عناصر داستانی در داستان ضحاک (پیرنگ، شخصیت و شخصیت پردازی، زاویه دید، صحنه و صحنه پردازی)

عنوان: بررسی برخی عناصر داستانی در داستان ضحاک (پیرنگ، شخصیت و شخصیت پردازی، زاویه دید، صحنه و صحنه پردازی) نویسنده: فرزانه معینی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: نامه پارسی، شمارۀ پنجاه و دو، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: فردوسی، بزرگترین حماسه سرای ایران، و […]

بررسی عنصر داستانی گفت وگو در داستان سیاوش

عنوان: بررسی عنصر داستانی گفت وگو در داستان سیاوش نویسند‌گان: زهرا حیاتی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد / دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: مطالعات داستانی […]