بایگانی برچسب ها: عقل ستیزی

فردوسی؛ متعبد یا خردورز

عنوان: فردوسی؛ متعبد یا خردورز نام نویسندگان: حمیدرضا اردستانی رستمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دزفول دانشچوی دکتری زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: تابسان ۱۳۸۹ شمسی منبع: مجلۀ حافظ، شماره هفتادو پنج، آبان ۱۳۸۹ چکیده مقاله: در مقاله نویسنده کوشیده است ابعاد و جنبه های مختلف خرد را در شاهنامه و از […]