بایگانی برچسب ها: عقدۀ حقارت

شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه

عنوان: شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه نویسندگان: احسان قبول / دکتر محمد جعفر یاحقی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد / استاد زبان و ابیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۷ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوهشتادوچهار، بهار ۱۳۸۸ چکیده مقاله: فردوسی در توصیف […]