بایگانی برچسب ها: عشق شنیداری

بررسی عشق در دنیای حماسه با نگاهی به شاهنامه

عنوان: بررسی عشق در دنیای حماسه با نگاهی به شاهنامه نویسندگان: حسین حسن رضایی / عبدالرضا سیف سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران / استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: متن پژوهی ادبی، سال بیستم، شماره هفتاد، زمستان ۱۳۹۵ چکیده […]