بایگانی برچسب ها: عشق آباد

باورد

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : باورد نام فعلی مکان جغرافیایی :  ابیورد نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: باورد که اعراب آن را ابیورد خوانده اند یکی از ولایات مهم خراسان و از مراکز زیستی و حکومتی پارتها و اشکانیان بوده است. از این رو انتظار می رود نام آن […]

نسا

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : ننسا نام فعلی مکان جغرافیایی :   یکی در نزدیکی شهر عشق آباد ترکمنستان دیگر در نزدیکی مرودشت فارس نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: نسا: در شاهنامه از دو نسا نام برده شده است؛ نسای خراسان ونسای فارس. از نسای خراسان، که ولایت و نیز […]