بایگانی برچسب ها: عربستان

حجاز

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : حجاز نام فعلی مکان جغرافیایی :  همان حجاز در عربستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: حجاز در داستان اسکندر ذیل رفتن اسکندر به خانه کعبه یک بار از حجاز چنین یاد می شود ز بیداد بستد حجاز و یمن                  به رای و به مردان […]

جده

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : جدِّه نام فعلی مکان جغرافیایی :  پایتخت کشور عربستان نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: جده از این شهر مشهور و پایتخت کنونی کشور عربستان است نام این شهر دو بار در داستان اسکندر برده میشود به این شرح که اسکندر از حرم کعبه به […]

بیت الحرام

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بیت الحرام نام فعلی مکان جغرافیایی :  کعبه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بیت الحرام غرض خانه کعبه است. در داستان اسکندر ابتدا آن را حرم و خان براهیم خوانده و بعد گفته همان بیت الحرام است سکندر بیامد به سوی حرم                  گروهی […]

بحرین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : بحرین نام فعلی مکان جغرافیایی :  بحرین نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: کشور بحرین از یک جزیرۀ بزرگ و حدود ۳۰ جزیزۀ کوچک تشکیل شده است و در جنوب خلیج فارس میان عربستان و شبه جزیزه قطر قرارداد. در عهد باستان این کشور مرکز […]