بایگانی برچسب ها: عراق

قادسی

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : قادسی نام فعلی مکان جغرافیایی :  استان قادسیه در عراق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  قادسیه شرح مکان جغرافیایی: غرض از قادسی شاهنامه همان قادسیه مشهور واقع در پنج فرسنگی غرب کوفه است که در آن سپاه ایران به سرداری رستم هرمزان از سپاه تازیان به سرداری […]

عراق

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : عراق نام فعلی مکان جغرافیایی :  سرزمین میان دجله و فرات نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: عراق در شاهنامه دو بار از عراق نام برده شده است. اولین بار در پادشاهی دارا است که گوید: سکندر چو از کارش آگاه شد     که دارا به […]

شورستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شورستان نام فعلی مکان جغرافیایی :  منطقه وسعی شامل یمن و عراق نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: این نام با چنین املایی ظاهراً ممکن است صورت دیگری از سورستان یعنی منطقه عراق و سواد باشد که شامل قلب ایران زمین میان دو رود دجله […]

بیشه کوفه

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیشه کوفه نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر کوفه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بیشه کوفه در زمان یزدگرد بزه گر(اول) وقتی فرزندش بهرام نزد منذر در یمن به سر می برد مرز قلمرو منذر با تازیان دشت نیزه سواران بیشه کوفه خوانده می […]

سورستان

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : سورستان نام فعلی مکان جغرافیایی :   بخشی از عراق کنونی میان دو رود دجله و فرات نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: سورستان: همان آسورستان است که پایتخت ساسانی بود. شامل نیمی از عراق امروزی که تازیان آن را سواد می نامیدند و در منابع […]