بایگانی برچسب ها: طهمورث شاهنامه

شخصیت های شاهنامه – طهمورث

پسر بد مر او را یکی هوشمند – گرانمایه طهمورث دیوبند نام : طهمورث معنای نام طهمورث : صورت اوستایی نام طهمورث تخمواوروپَ (یعنی اروَپهٔ نیرومند) است؛ که آوانویسی پهلوی آن تخمورو می‌شود دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان لقب های طهمورث  : زیناوند به معنای مسلح ویژگی‌های […]