بایگانی برچسب ها: طرح شخصیت

بررسی برخی عناصر داستانی در داستان ضحاک (پیرنگ، شخصیت و شخصیت پردازی، زاویه دید، صحنه و صحنه پردازی)

عنوان: بررسی برخی عناصر داستانی در داستان ضحاک (پیرنگ، شخصیت و شخصیت پردازی، زاویه دید، صحنه و صحنه پردازی) نویسنده: فرزانه معینی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی منبع: نامه پارسی، شمارۀ پنجاه و دو، بهار ۱۳۸۹ چکیده مقاله: فردوسی، بزرگترین حماسه سرای ایران، و […]