بایگانی برچسب ها: طرح(پیرنگ)

تحلیل ساختاری طرح داستان کیومرث بر اساس الگوهای تودوروف، برمون و گریماس

عنوان: تحلیل ساختاری طرح داستان کیومرث بر اساس الگوهای تودوروف، برمون و گریماس نویسند‌گان: دکتر پرستو کریمی / امیر فتحی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد / دانشجوی کارشناسی ارشد زیان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۱ هجری شمسی منبع: فصلنامۀ تحصصی مطالعات داستانی، سال […]