بایگانی برچسب ها: ضحاک

اروندرود

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : اروندرود نام فعلی مکان جغرافیایی :  روددجله نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: آروند اروندرود: امروز ایرانیان به تجمیع دو رود دجله و فرات اروندرود می گویند، رودی به طول ۱۹۳ کیلومتر که به سمت جنوب شرقی جاری می شود و پس از گذر از […]

کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید

عنوان: کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید نویسنده: دکتر آرش اکبری مفاخر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دکتری زبان و ادبیات فارسی، قطب علمی فردوسی شناسی دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۶ هجری شمسی منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوشصت و چهار، بهار ۱۳۸۸ چکیده مقاله: کردارشناسی اهریمن به بررسی رفتارهای اهریمن برای نابودی اهورامزدا […]

شاهنامه این سند جاودانه گی ایران، ماجرای کاوه و ضحاک، تابش فره ایزدی

عنوان: شاهنامه این سند جاودانه گی ایران، ماجرای کاوه و ضحاک، تابش فره ایزدی نویسنده: دکتر سید جعفر حمیدی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: شاهنامه پژوه تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ منبع: نشریۀ آیین پارسی، شمارۀ هشتاد و چهار، فروردین ۱۳۸۹ چکیده مقاله: در این مقاله یک بررسی از داستان کاوه و ضحاک در شاهنامه نموده است […]

زیباشناسی شر (بررسی تطبیقی جایگاه شر در نگاه فردوسی و شکسپیر با توجه به داستان «ضحاک ماردوش» و نمایشنامه «مکبث»)

عنوان: زیباشناسی شر (بررسی تطبیقی جایگاه شر در نگاه فردوسی و شکسپیر با توجه به داستان «ضحاک ماردوش» و نمایشنامه «مکبث») نام نویسندگان: ابوالقاسم رادفر / احمد کیا سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ شمسی منبع: کهن نامۀ ادب […]

تفسیری دیگر از بیت های بحث برانگیز شاهنامه درباره وارونه خوئی ضحاک

عنوان: تفسیری دیگر از بیت های بحث برانگیز شاهنامه درباره وارونه خوئی ضحاک نویسنده: ابوالفضل خطیبی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: محقق و دانش‌پژوه حوزه شاهنامه تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۰ منبع: نامه فرهنگستان، سال دوزادهم، شمارۀ یک، بهار ۱۳۹۰ چکیده مقاله: جناب خطیبی به بررسی یکی از بیت های بحث برانگیز در داستان ضحاک پرداخته است کلمات […]

فریدون دهقان، کاوه آهنگر و ضحاک دیو

عنوان:  فریدون دهقان، کاوه آهنگر و ضحاک دیو نویسنده: حمیدرضا اردستانی رستمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار  زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۳ منبع: مجله شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال هفتم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۹۴ چکیده مقاله: از میان پژوهندگان شاهنامه، علی حصوری و به پیروی از او احمد شاملو بر آن است […]

عدد سه و تقابل سه گانه های نمادینِ اسطوره ضحّاک در شاهنامه

عنوان: عدد سه و تقابل سه گانه های نمادینِ اسطوره ضحّاک در شاهنامه نویسند‌گان: دکتر محمود مدبّری / زکیّه تیموری رابر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: […]

بنیانِ زروانی ناکُشتن و به بند کِشیدن ضحّاکِ شاهنامه

عنوان: بنیانِ زروانی ناکُشتن و به بند کِشیدن ضحّاکِ شاهنامه نویسنده: حمیدرضا اردستانی رستمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۶ منبع : مجلۀ شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال نهم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۹۶ چکیده مقاله : مطابق شاهنامه، آن گاه که فریدون بر ضحّاک چیره می شود، […]

آیا ضحّاک شاهنامه را می توان مادینه پنداشت؟

عنوان : آیا ضحاک شاهنامه را می توان مادینه پنداشت؟ نویسنده : دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده : استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران تاریخ نگارش : تابستان ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع : نشریۀ ادب و زبان دانشگدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه […]

شخصیت های شاهنامه – ضحاک

جهانجوی را نام ضحاک بود – دلیر و سبکسار و ناپاک بود نام : ضحاک نام های دیگر ضحاک : آژدی دهاک، دهاک، بیورسپ محل تولد ضحاک : بابل محل مرگ ضحاک : نا معلوم به بند کشیده بدست فریدون در کوه البرز دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان تبار […]