بایگانی برچسب ها: صوت

آوا و معنا در شاهنامه

عنوان: آوا و معنا در شاهنامه نویسندگان: گیتا ذاکری / علی رصا شعبانلو / عبدالحسین فرزاد سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی /  استادیار زیان و ادبیات فارسی / دانشیار زبان و ادبیات فارسی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع: مجلۀ شعرپژوهی(بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال نهم، شمارۀ […]