بایگانی برچسب ها: صلح جویی

جلوه های آرمانشهر و شهریار آرمانی فردوسی با جستاری در داستان سیاوش

عنوان: جلوه های آرمانشهر و شهریار آرمانی فردوسی با جستاری در داستان سیاوش نویسندگان: حسنعلی عباسپور اسفدن / دکتر احمد رنجبر سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / استاد  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۲ هجری […]