بایگانی برچسب ها: صالح آباد

بررسی نام جایِ «رودابد» در شاهنامه فردوسی

عنوان : بررسی نام جایِ «رودابد» در شاهنامه فردوسی نویسنده: دکتر مرتضی چرمگی عمرانی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور تاریخ نگارش : پاییز ۱۳۹۵ هجری شمسی منبع : نشریۀ ادب و زبان، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کرمان، سال بیستم، شمارۀ ۴۱، بهار و تابستان ۱۳۹۶ […]