بایگانی برچسب ها: شیروی سردار سپاه به چه معنی است

شخصیت های شاهنامه – شیروی سردار سپاه

سپه را به شیروی بسپرد و گفت – که من خویشتن را بخواهم نهفت نام : شیروی دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ویژگی‌های شیروی : سردار سپاه فریدون و گنجور منوچهر ملیت : ایرانی توضیحات شخصیت : شیروی در شاهنامه پهلوان ایرانی در زمان پادشاهی فریدون و سردار سپاه […]