بایگانی برچسب ها: شیرتپه

شیر

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : شیر نام فعلی مکان جغرافیایی :   شیرتپه نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: شیر: در تعیین مرزهای ایران و توران توسط سران دو کشور به هنگام پادشاهی زوطهماسب ایران که در موضع ضعف بوده و توران در موضع قدرت، آمده است: بر آن برنهادند هردو […]