بایگانی برچسب ها: شیدوس

شخصیت های شاهنامه – شیدوس

پس پشت شیدوش یل با درفش – زمین گشته از شیر پیکر بنفش نام : شیدوش دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای ، پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ، کیانیان تبار : تبار پدری به کشواد ویژگی‌های شیدوش : پرچم دار سپاه گودرز ملیت : ایرانی وابستگان : پدر شیدوش : گودرز برادران […]

شخصیت های شاهنامه – شیدوش

پس پشت شیدوش یل با درفش – زمین گشته از شیر پیکر بنفش نام : شیدوش دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای ، پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ، کیانیان تبار : تبار پدری به کشواد ویژگی‌های شیدوش : پرچم دار سپاه گودرز ملیت : ایرانی وابستگان : پدر شیدوش : گودرز برادران […]

شخصیت های شاهنامه – شیدوش

به یک دست شیدوش جنگی به پای – چو شیروی شیراوژن رهنمای نام : شیدوش دوره شاهنامه ای پیشین : اسطوره ای ، پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : پیشدادیان ، کیانیان تبار : تبار پدری به کشواد و قارن می رسد ملیت : ایرانی نشان پرچم ( درفش ) : ببر پیکر وابستگان : پدر شیدوش […]