بایگانی برچسب ها: شیداسپ یعنی چه؟

شخصیت های شاهنامه – شیداسپ

پس آزاده شیدسپ فرزند شاه – چو رستم درآید به روی سپاه نام : شیدسپ محل مرگ شیدسپ : بدست ترکان در جنگ اول گشتاسپ با ارجاسپ دوره شاهنامه ای پیشین : پهلوانی دوره شاهنامه ای جدید : کیانیان تبار : تبار پدری به لهراسپ می رسد ملیت : ایرانی وابستگان : پدر شیدسپ : گشتاسپ برادران […]