بایگانی برچسب ها: شکل پرستی

کاهی بر تارهای «مویی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامه»

عنوان:  کاهی بر تارهای «مویی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامه» نویسنده: دکتر محمد فاضلی سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ منبع: مجلۀ ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شمارۀ بیست و هفت، پائیز ۱۳۸۹ چکیده مقاله: گفتاری که در پیش روست نقد و بررسی مقاله ای […]