بایگانی برچسب ها: شکسپیر

زیباشناسی شر (بررسی تطبیقی جایگاه شر در نگاه فردوسی و شکسپیر با توجه به داستان «ضحاک ماردوش» و نمایشنامه «مکبث»)

عنوان: زیباشناسی شر (بررسی تطبیقی جایگاه شر در نگاه فردوسی و شکسپیر با توجه به داستان «ضحاک ماردوش» و نمایشنامه «مکبث») نام نویسندگان: ابوالقاسم رادفر / احمد کیا سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استاد پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی / دانشجوی کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تربیت مدرس تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ شمسی منبع: کهن نامۀ ادب […]