بایگانی برچسب ها: شکارگاه های بهرام گور

بیشه نارچین

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه :  بیشه نارچین نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامعلوم نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه: شرح مکان جغرافیایی: بیشه نارچین بنا بر تصحیح قیاسی آقای دکتر خالقی نام یکی از شکارگاه های بهرام گور بوده است اما مسکو به جای نارچین «چنین» آورده است نام صحیح و محل این […]